Algemene voorwaarden

1. Het gebruik van deze website is onder strikt voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
Toga Atelier Schout, wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele schade voortkomend uit een onjuiste vermelding van de hand.

De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze site berusten bij Toga Atelier Schout. Dit betekent dat het verboden is de inhoud van deze site en/of het materiaal op deze site op enigerlei wijze te reproduceren en/of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toegang tot en gebruik van deze internetwebsite c.q. applicatie zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

Gebruik van deze website en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de website.

2. Deze website en de informatie, namen, beelden, functies, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met website of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend.

3. Toga Atelier Schout, noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is. Informatie over de internetsite of met haar gelieerde ondernemingen en de producten en diensten van deze internetwebsite, worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

4. Toga Atelier Schout, is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of typefouten op de website, deze kunnen na de ontdekking ervan door de exploitant gecorrigeerd worden naar de exploitant zijn goeddunken. Ook wordt de informatie op deze website regelmatig bijgewerkt.

5. De exploitant behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, functies, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website verwezen wordt.

Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden websites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, functies, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze website toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze website.

6. De teksten, handelsmerken, handelsnamen, beelden, functies, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Toga Atelier Schout herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Toga Atelier Schout.

Auteursrechten:
Het via deze website ter beschikking gestelde fotomateriaal is auteursrechterlijk beschermd. Behoudens voor zover hiervan in deze voorwaarden wordt afgeweken, is gebruik van (delen) van de vormgeving en/of de inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Toga Atelier Schout en/of een (of meer) andere rechthebbende(en).

Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

7. Alhoewel Toga Atelier Schout, al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze website ophaalt.

8. Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden aan Toga Atelier Schout, Alle rechten voorbehouden. Om deze reden sluit exploitant alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze website.